BCH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000493517
Numer REGON: 243405390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/262432/20/471]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBCH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. 3 MAJA nr domu 22 nr lokalu 2C kod pocztowy 40-096 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.2013R, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL.PCK 10/2, REP A NR 3345/20132014-01-09 do dziś
202.02.2016R., REP.A NR 413/2016 NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHORZOWIE PRZY UL. BATOREGO 33/1 ZMIENIONO §1 UST.1 POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA, §2 POPRZEZ DODANIE KOLEJNYCH POZYCJI PKD2016-02-29 do dziś
313.10.2019R. REP. A NR 9601/2019, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ NOWAK W CHORZOWIE ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI2019-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEROŃSKI2014-01-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DAWID2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90(DZIEWIĘĆDZIESIĄT)UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4500 ZŁ(CZTERY TYSIĘCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2014-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWIAK2014-01-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KAROL2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10(DZIESIĘĆ)UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ(PIĘĆSET ZŁOTYCH)2014-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEROŃSKI2014-01-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DAWID2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJACKOWIAK2016-02-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JÓZEF2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-02-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-01-09 do dziś
273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-01-09 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-01-09 do dziś
482 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2014-01-09 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-01-09 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-12-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-12-12 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-12-12 do dziś
378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-12-12 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-12-12 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 21.10.2013 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.10.2013 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów