„DELTA” TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000493356
Numer REGON: 180187208
Numer NIP: 8722281366
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-03-16
Sygnatura akt[RDF/472736/23/848]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180187208 NIP 87222813662014-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DELTA” TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2017-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2014-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica ALEJE JANA PAWŁA II nr domu 25 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2014-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.12.2013 R.2014-01-07 do dziś
225.06.2014 R. - W PAR. 3 UMOWY DODANO PUNKTY 10 - 192014-10-28 do dziś
301.07.2014R. - W PREAMBULE SKREŚLA SIĘ PKT 3, ZMIANA § 5, § 12 UST. 12017-11-20 do dziś
411.09.2017R. ZMIANA PAR. 4 I 7 UMOWY SPÓŁKI2017-12-04 do dziś
526.01.2023R., ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2023-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-01-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY SPÓŁKI POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DĘBICY WPISANEJ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR KRS 0000270588 DZIAŁAJĄC W TRYBIE ART. 551 KSH PRZEKSZTAŁACAJĄ DOTYCHCZASOWĄ SPÓŁKĘ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD NAZWĄ: FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA DELTA TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2014-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-01-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000270588 2014-01-07 do dziś
5. Numer REGON1801872082014-01-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2014-01-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2014-01-07 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2014-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK TADEUSZ MUCHA.2014-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2014-01-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMUCHA2017-12-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ TADEUSZ2017-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2017-12-04 do dziś
21. NazwiskoBURAKOWSKA2017-12-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2017-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2017-12-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2023-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2023-03-09 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2023-03-09 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-03-09 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2023-03-09 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2023-03-09 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2023-03-09 do dziś
738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2023-03-09 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-03-09 do dziś
917 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2015 okres OD 07.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
2data złożenia 05.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
4data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
5data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
6data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
8data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
9data złożenia 23.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
10data złożenia 16.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów