AQUA - MEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000493323
Numer REGON: 022327988
Numer NIP: 8943050547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-01-09
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/35447/22/879]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA - MEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica GEN.J.HALLERA nr domu 97 nr lokalu 3 kod pocztowy 53-201 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-01-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAQUA-MEDICO@INTERIA.PL2014-01-07 do dziś
4. Adres strony internetowejAQUA-MEDICO.PL2014-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.01.2014 R.2014-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALA2014-01-07 do dziś
2. ImionaZOFIA WANDA2014-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)2022-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALA2022-12-17 do dziś
2. ImionaJACEK2022-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)2022-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALA2022-12-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDER BOGUMIŁ2022-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)2023-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALA2022-12-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDER BOGUMIŁ2022-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALA2014-01-07 do dziś
2. ImionaZOFIA WANDA2014-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALA2014-01-07 do dziś
2. ImionaJACEK2014-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-07 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-01-07 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-01-07 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-01-07 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-01-07 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-07 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-01-07 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2022-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-18 do dziś
2data złożenia 17.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-18 do dziś
3data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-18 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów