INSTYTUT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000493269
Numer REGON: 281557957
Numer NIP: 7393864869
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[RDF/420266/22/429]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2016-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 1/2 nr lokalu 3 kod pocztowy 10-522 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2019-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.01.2014R.2014-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGOŃ2014-01-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2014-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUŚCINOWICZ2019-10-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ2019-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUŚCINOWICZ2019-10-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGOŃ2014-01-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-07 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-01-07 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-07 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2014-01-07 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-01-07 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-01-07 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-01-07 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-01-07 do dziś
959 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-01-07 do dziś
1078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.01.2016 okres OD 07.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
3data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 27.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów