BOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000493243
Numer REGON: 302630523
Numer NIP: 7773235370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/342961/21/772]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość DĄBRÓWKA2014-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBRÓWKA ulica GŁOGOWA nr domu 8 nr lokalu 1 kod pocztowy 62-070 poczta DOPIEWO kraj POLSKA 2014-01-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejK.URBANSKI@SOFT-LINE.COM.PL2014-01-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOLEO.PL2014-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.01.20142014-01-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2015 R., REP. A NR 1436/2015 W OBECNOŚCI ZASTĘPCY NOTARIALNEGO KATARZYNY RYMARSKIEJ-ZYWERT. UPRAWNIONEGO ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA JOANNY BASZKOWSKIEJ-WÓJTOWICZ W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 112A/2. ZMIANA: § 4 UMOWY SPÓŁKI, § 14.2016-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKA2016-07-19 do dziś
2. ImionaMARTA AGNIESZKA2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2016-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKA2018-03-01 do dziś
2. ImionaMARTA AGNIESZKA2018-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-07 do dziś
213 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-07-19 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2016-07-19 do dziś
316 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2016-07-19 do dziś
431 0 PRODUKCJA MEBLI2016-07-19 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-07-19 do dziś
662 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2016 okres OD 07.01.2014 DO 31.12.20142016-07-19 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
4data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
5data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-08 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2014 DO 31.12.20142016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.01.2014 DO 31.12.20142016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów