GSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000493239
Numer REGON: 243461566
Numer NIP: 6272737261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403663/22/631]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2014-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica 3 MAJA nr domu 77 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2014-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2013 NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. GEN. H. DĄBROWSKIEGO 21/4, REP. A NR 4613/20132014-01-08 do dziś
222.01.2021R., REPERTORIUM A NR 182/2021, NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE PRZY UL. GEN. H. DĄBROWSKIEGO 21/4 ZMIENIONO § 8 UST. 1 UMOWY2021-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁ2014-01-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JACEK2014-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.450,00 ZŁ2019-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM.2014-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁ2014-01-08 do dziś
2. ImionaPATRYK MATEUSZ2014-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGOŁ2014-01-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JACEK2014-01-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-01-08 do dziś
21. NazwiskoGOŁ2017-08-17 do dziś
2. ImionaKAROL ŁUKASZ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-08-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-02-05 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2021-02-05 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-02-05 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-02-05 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-02-05 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2021-02-05 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-02-05 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-02-05 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
3data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
7data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
8data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów