L-INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 17:19:10
Numer KRS: 0000493020
Numer REGON: 222014504
Numer NIP: 5862287315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-06-19
Sygnatura akt[RDF/618482/24/74]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2014-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica WIELKOPOLSKA nr domu 36 nr lokalu 1 kod pocztowy 81-552 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2014-01-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@L-INKASO.PL2021-12-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.L-INKASO.PL2021-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2013R., NOTARIUSZ BEATA KAWALEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REPERTORIUM A NR 6350/20132014-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALOTTKE2014-01-03 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MIROSŁAW2014-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 ZŁ2021-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKA2017-08-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JANINA2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2021-12-10 do dziś
2. ImionaJAKUB BARTŁOMIEJ2021-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 ZŁ2021-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEIN2021-12-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STEFAN2021-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 ZŁ2021-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-10 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKA2021-12-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 ZŁ2021-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2014-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2014-01-03 do dziś
2. ImionaJAKUB BARTŁOMIEJ2014-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIEKARSKA2017-08-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JOANNA2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-08-30 do dziś
21. NazwiskoMALOTTKE2017-08-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MIROSŁAW2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-08-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-01-03 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-01-03 do dziś
382 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2014-01-03 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-03 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-03 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-01-03 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-01-03 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2021-12-10 do dziś
280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2021-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
2data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
3data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
4data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
6data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
7data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
8data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
9data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
10data złożenia 19.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-24 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów