GST INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000492998
Numer REGON: 147055613
Numer NIP: 5252577061
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-09-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/48665/14/146]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGST INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TAMKA nr domu 16 nr lokalu 31 kod pocztowy 00-349 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.2013 R., NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE (KANCELARIA NOTARILANA PRZY UL. TERESPOLSKIEJ 4 LOK. 83, 03-813 WARSZAWA), REPERTORIUM A NR 14037/20132014-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUANTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1464879482014-09-05 do dziś
4. Numer KRS0000446545 2014-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2014-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2014-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARKIEWICZ2014-01-08 do dziś
2. ImionaMARCIN ERNEST2014-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy105 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2014-01-08 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-01-08 do dziś
315 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2014-01-08 do dziś
416 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-01-08 do dziś
517 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-01-08 do dziś
618 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-01-08 do dziś
719 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-01-08 do dziś
820 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-01-08 do dziś
921 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-01-08 do dziś
1022 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-01-08 do dziś
1123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-01-08 do dziś
1206 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2014-01-08 do dziś
1324 PRODUKCJA METALI2014-01-08 do dziś
1425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-01-08 do dziś
1526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-01-08 do dziś
1627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-01-08 do dziś
1728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-08 do dziś
1829 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-01-08 do dziś
1930 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-01-08 do dziś
2031 PRODUKCJA MEBLI2014-01-08 do dziś
2132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-01-08 do dziś
2233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-01-08 do dziś
2307 GÓRNICTWO RUD METALI2014-01-08 do dziś
2435 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-01-08 do dziś
2536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-01-08 do dziś
2637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-01-08 do dziś
2738 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-01-08 do dziś
2839 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-01-08 do dziś
2941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-01-08 do dziś
3042 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-01-08 do dziś
3143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-01-08 do dziś
3245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-01-08 do dziś
3346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-08 do dziś
3408 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-01-08 do dziś
3547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-08 do dziś
3649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-01-08 do dziś
3752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-01-08 do dziś
3853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-01-08 do dziś
3955 ZAKWATEROWANIE2014-01-08 do dziś
4056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-01-08 do dziś
4158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-01-08 do dziś
4259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-01-08 do dziś
4362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-01-08 do dziś
4463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-01-08 do dziś
4509 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-01-08 do dziś
4664 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-08 do dziś
4766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-01-08 do dziś
4868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-01-08 do dziś
4970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-01-08 do dziś
5071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-01-08 do dziś
5173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-01-08 do dziś
5274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-01-08 do dziś
5377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-01-08 do dziś
5479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-01-08 do dziś
5581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-01-08 do dziś
5610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-01-08 do dziś
5782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-01-08 do dziś
5885 EDUKACJA2014-01-08 do dziś
5991 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2014-01-08 do dziś
6093 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-01-08 do dziś
6194 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2014-01-08 do dziś
6296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-01-08 do dziś
6311 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-01-08 do dziś
6412 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-01-08 do dziś
6513 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów