ARTFULDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000492809
Numer REGON: 301597700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-08-30
Sygnatura akt[RDF/235518/20/874]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTFULDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WINOGRADY nr domu 10 nr lokalu 2 kod pocztowy 61-663 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.11.2013 R. KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZE W POZNANIU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, 60-618 POZNAŃ, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, REP. A NR 14.575/2013.2013-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NR 1/6/11/2013 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 06.11.2013 ROKU PODJĘTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REP. A NR 14.575/2013. NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17.2013-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDZIŃSKA ŁANGOWSKA2013-12-31 do dziś
2. ImionaLIDIA KATARZYNA2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 19.687, 50 ZŁ2013-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁANGOWSKA2013-12-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA HALINA2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.187, 50 ZŁ2013-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego21875,00 ZŁ2013-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2013-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDZIŃSKA ŁANGOWSKA2013-12-31 do dziś
2. ImionaLIDIA KATARZYNA2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-12-31 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-12-31 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-31 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-12-31 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-12-31 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-12-31 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-12-31 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-12-31 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-12-31 do dziś
1063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-31 do dziś
1164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-31 do dziś
1270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-12-31 do dziś
1366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-31 do dziś
1466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2013-12-31 do dziś
1566 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-12-31 do dziś
1670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-12-31 do dziś
1773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-12-31 do dziś
1873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-12-31 do dziś
1974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-12-31 do dziś
2074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-31 do dziś
2177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-12-31 do dziś
2277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-12-31 do dziś
2374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-12-31 do dziś
2482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-12-31 do dziś
2582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2013-12-31 do dziś
2682 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2013-12-31 do dziś
2785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2013-12-31 do dziś
2885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-31 do dziś
2985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-12-31 do dziś
3074 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-12-31 do dziś
3143 31 Z TYNKOWANIE2013-12-31 do dziś
3243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-12-31 do dziś
3343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-12-31 do dziś
3443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-12-31 do dziś
3543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-12-31 do dziś
3643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
2data złożenia 23.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-22 do dziś
3data złożenia 23.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-22 do dziś
4data złożenia 08.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9data złożenia 30.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów