BUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000492535
Numer REGON: 130854626
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-04-08
Sygnatura akt[RDF/285330/21/521]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 130854626 NIP 56814881802014-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PUŁTUSKI gmina PUŁTUSK miejscowość PUŁTUSK2013-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PUŁTUSK ulica BIAŁOWIEJSKA nr domu 30 kod pocztowy 06-100 poczta PUŁTUSK kraj POLSKA 2013-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.12.2013R., NOTARIUSZ JACEK ZARECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOŃSKU, REP.A NR 12956/20132013-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-12-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale18.12.2013R., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PUŁTUSKU DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 562 PAR. 1 I ART. 575 KSH DOKONALI PRZEKSZTAŁCENIA W UCHWALE NR 1/2013, AKT NOTARIALNY REP. A NR 12954/2013 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JACKA ZARECKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W PŁOŃSKU.2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-12-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000190336 2013-12-30 do dziś
5. Numer REGON1308546262013-12-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469730342013-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000488359 2013-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDALSKI2013-12-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ SYLWESTER2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25000 ZŁ2013-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25000 ZŁ2013-12-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25000 ZŁ2013-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2013-12-30 do dziś
2. ImionaJACEK DARIUSZ2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej24500 ZŁ2013-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego24500 ZŁ2013-12-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego24500 ZŁ2013-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - BUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - ZARZĄD W OSOBACH: JACEK KARPIŃSKI PESEL 68112008932 CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ GRZEGORZ BURDALSKI PESEL 68102909478 PREZES ZARZĄDU.2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469730342013-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000488359 2013-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-30 do dziś
280 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-12-30 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-30 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-12-30 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-12-30 do dziś
680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-12-30 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-30 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2013-12-30 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-12-30 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
2data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
3data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
4data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
5data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
6data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
7data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
8data złożenia 08.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów