EXCELIO FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000492533
Numer REGON: 147069667
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2014-09-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/56001/14/875]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELIO FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina M. ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE2014-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 41-600 poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE kraj POLSKA 2014-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.12.20132013-12-30 do dziś
229.04.2014 R., REPERTORIUM A NR 2369/2014, KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA W WARSZAWIE UL. STASZICA 6/13, NOTARIUSZ EWA KUŚMIEROWSKA, ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2014-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZANOWICZ2014-09-25 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN TOMASZ2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2014-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZANOWICZ2014-09-25 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN TOMASZ2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-12-30 do dziś
221 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-12-30 do dziś
319 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2013-12-30 do dziś
429 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-30 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-12-30 do dziś
628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-30 do dziś
722 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-12-30 do dziś
813 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-12-30 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-12-30 do dziś
1035 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-12-30 do dziś
1136 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-12-30 do dziś
1201 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-12-30 do dziś
1338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-12-30 do dziś
1439 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-12-30 do dziś
1537 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2013-12-30 do dziś
1641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-30 do dziś
1742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-12-30 do dziś
1843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-12-30 do dziś
1945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-12-30 do dziś
2047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-12-30 do dziś
2146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-12-30 do dziś
2250 TRANSPORT WODNY2013-12-30 do dziś
2303 RYBACTWO2013-12-30 do dziś
2452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-12-30 do dziś
2551 TRANSPORT LOTNICZY2013-12-30 do dziś
2649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-12-30 do dziś
2753 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-12-30 do dziś
2856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-12-30 do dziś
2955 ZAKWATEROWANIE2013-12-30 do dziś
3062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-12-30 do dziś
3159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-12-30 do dziś
3261 TELEKOMUNIKACJA2013-12-30 do dziś
3363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-12-30 do dziś
3408 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-12-30 do dziś
3558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-12-30 do dziś
3660 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2013-12-30 do dziś
3768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-12-30 do dziś
3870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-12-30 do dziś
3975 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2013-12-30 do dziś
4071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-12-30 do dziś
4172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-12-30 do dziś
4269 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-12-30 do dziś
4374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-12-30 do dziś
4473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-12-30 do dziś
4509 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-12-30 do dziś
4681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-12-30 do dziś
4780 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2013-12-30 do dziś
4878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-12-30 do dziś
4979 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-12-30 do dziś
5082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-12-30 do dziś
5177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-12-30 do dziś
5285 EDUKACJA2013-12-30 do dziś
5384 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE2013-12-30 do dziś
5486 OPIEKA ZDROWOTNA2013-12-30 do dziś
5587 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2013-12-30 do dziś
5606 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2013-12-30 do dziś
5791 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2013-12-30 do dziś
5892 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2013-12-30 do dziś
5994 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2013-12-30 do dziś
6096 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-12-30 do dziś
6195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-12-30 do dziś
6298 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2013-12-30 do dziś
6397 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2013-12-30 do dziś
6405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2013-12-30 do dziś
6507 1 GÓRNICTWO RUD ŻELAZA2013-12-30 do dziś
6617 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów