„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM S”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000492397
Numer REGON: 101709832
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-24
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/428556/22/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2013-12-24 do dziś
3. Nazwa„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM S”2013-12-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LUDWIKA ZAMENHOFA nr domu 1/3 nr lokalu S1 kod pocztowy 90-431 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.12.2013 -UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI2013-12-24 do dziś
230.06.2015 R. UCHWALONO NOWY STATUT2016-01-29 do dziś
317.06.2019 R. - ZMIENIONO TYTUŁ I, §2, §6, §20, §21, §27, SKREŚLONO §§1 UST. 3, 7, 16, 17, 18, 22, 23, 242019-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2013-12-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuUCHWAŁA NR 10/2013 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W ŁODZI Z DNIA 28 CZERWCA 2013R W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” PODJĘTA NA PODSTAWIE ART.108 I NASTĘPNYCH USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 1982R2013-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” W ŁODZI2013-12-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-12-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000176235 2013-12-24 do dziś
5. Numer REGON0012486762013-12-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2013-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJABŁOŃSKI2019-11-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-26 do dziś
21. NazwiskoJAWORSKA2013-12-24 do dziś
2. ImionaANNA JOLANTA2013-12-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-12-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJOR2019-11-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANILEWICZ2019-11-26 do dziś
2. ImionaMARIAN2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIAK2019-11-26 do dziś
2. ImionaFERDYNAND MARIAN2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSZRAM KAWECKA2019-11-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-26 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, ART. 98 K.C.2019-11-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTYM MIENIEM JEJ CZŁONKÓW2016-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH SWOIM CZŁONKOM LUB OSOBOM NIEBĘDĄCYM CZŁONKAMI2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.08.2015 okres OD 24.12.2013 DO 31.12.20132016-01-29 do dziś
2data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5data złożenia 09.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-10 do dziś
6data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
7data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
8data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-11 do dziś
9data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.12.2013 DO 31.12.20132016-01-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.12.2013 DO 31.12.20132016-01-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów