EMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000492390
Numer REGON: 220891537
Numer NIP: 5833085052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-08-17
Sygnatura akt[RDF/323989/21/805]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica TWARDA nr domu 12 kod pocztowy 80-871 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.12.2013 - WITOLD OGIEGŁO NOTARIUSZ W KANCELARII W GDAŃSKU, REP.A NUMER 10887/20132013-12-31 do dziś
210.05.2017 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3498/2017, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO, ZMIANA §14 UMOWY SPÓŁKI 04.08.2017 - AKT NOTARIALNY REPRETORIUM A NUMER 879/2017, JOANNA MĘDRAŚ NOTARIUSZ, ZMIANA PAR. 8,9,10,13 UMOWY SPÓŁKI.2017-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale12.12.2013, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA PODSTAWIE ART.551 § 1, ART.562 § 2, ART.563, ART.581 ORAZ 146 § 2 PKT.7 KSH2013-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000422895 2013-12-31 do dziś
5. Numer REGON2208915372013-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1905243072013-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000076138 2013-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2013-12-31 do dziś
2. ImionaRYSZARD WŁADYSŁAW2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej49.500,00 ZŁOTYCH2017-09-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.500,00 ZŁOTYCH2017-09-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego44.500,002013-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZEM JEST EMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZARZĄD SPÓŁKI JEST CZTEROOSOBOWY. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. SKŁAD ZARZĄDU: SZWARC-FIEBIG ALICJA, UŻAROWSKI MACIEJ, SZWARC INGA, JOANNA SAWICKA.2018-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1905243072013-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000076138 2013-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-12-16 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-12-16 do dziś
327 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2016-12-16 do dziś
426 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2016-12-16 do dziś
527 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-12-16 do dziś
627 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2016-12-16 do dziś
727 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2016-12-16 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-12-16 do dziś
962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów