„WILLA MAGDALENKA RMDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000492372
Numer REGON: 140324837
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[RDF/252026/20/102]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-12-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„WILLA MAGDALENKA RMDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIOŚLARSKA nr domu 8 kod pocztowy 00-411 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@PORDEVELOP.PL2019-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.12.2013 R., NOTARIUSZ TOMASZ PIEPER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5990/2013.2013-12-24 do dziś
207.04.2020R., REP. A NR 1105/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY DARIA CZARNIECKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY MATLI-PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 4 UST. 1, 3, § 6 UST. 1 UMWOY2020-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-12-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „WILLA MAGDALENKA POR DEVELOP SPÓŁKA AKCYJNA” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NAST. K.S.H. - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WILLA MAGDALENKA POR DEVELOP SPÓŁKA AKCYJNA” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ „WILLA MAGDALENKA POR DEVELOP SPÓŁKA AKCYJNA” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ PODJĘTA DNIA 16 GRUDNIA 2013 R. I ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA PIEPERA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 5990/2013.2013-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„WILLA MAGDALENKA POR DEVELOP SPÓŁKA AKCYJNA” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-12-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-12-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000359890 2013-12-24 do dziś
5. Numer REGON1403248372013-12-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOUTLET CENTER DEVELOPMENT RMDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469627922013-12-24 do dziś
4. Numer KRS0000485591 2013-12-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-12-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.618.500 ZŁ2013-12-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.618.500 ZŁ2013-12-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.618.500 ZŁ2013-12-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-12-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRMDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858538102020-05-12 do dziś
4. Numer KRS0000835889 2020-05-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. RMDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI RMDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRMDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858538102020-05-12 do dziś
4. Numer KRS0000835889 2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-24 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-12-24 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-12-24 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-24 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-12-24 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-24 do dziś
743 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-12-24 do dziś
843 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-12-24 do dziś
943 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-12-24 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów