BOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000492323
Numer REGON: 147024742
Numer NIP: 8241801763
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-11-23
Sygnatura akt[RDF/362139/21/10]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147024742 NIP 82418017632014-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WĘGROWSKI gmina WĘGRÓW miejscowość WĘGRÓW2013-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WĘGRÓW ulica BERKA JOSELEWICZA nr domu 2 kod pocztowy 07-100 poczta WĘGRÓW kraj POLSKA 2013-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.12.2013R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZED NOTARIUSZEM LESZKIEM KOWALCZYKIEM, 07-100 WĘGRÓW UL. MICKIEWICZA 6, REPERTORIUM A NR 5212/2013.2013-12-23 do dziś
228.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 5553/2013, PRZED NOTARIUSZEM LESZKIEM KOWALCZYKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WĘGROWIE, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PARAGRAFU 9 UMOWY SPÓŁKI OZNACZA SIĘ JAKO USTĘP 1, W PARAGRAFIE 9 UMOWY SPÓŁKI DODAJE SIĘ USTĘP 2.2014-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIŃCZUK2013-12-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2013-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-12-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej60.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-01-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6410521, 04 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW CZTERYSTA DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET DWADZIEŚCIA JEDEN ZŁOTYCH CZTERY GROSZE)2014-01-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2014-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego60.000,00 ZŁ. (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-12-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-12-23 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego6350521, 04 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET DWADZIEŚCIA JEDEN ZŁOTYCH CZTERY GROSZE)2014-01-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2014-01-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNISSEN2020-11-09 do dziś
2. ImionaMARIETTA2013-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-12-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-12-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-12-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-12-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-12-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIŃCZUK2013-12-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA HANNA2013-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-12-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-12-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-12-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-12-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-12-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIŃCZUK2013-12-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2013-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-12-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-12-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-12-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-12-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-12-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZGODNIE Z PAR. 12.1 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 09.12.2013 R. - UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNIE WSPÓLNIK ODPOWIEDAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZ) - SPÓŁKA POD FIRMĄ BOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DANE CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU: ANDRZEJ SIŃCZUK, V-CE PREZES: ŁUKASZ SIŃCZUK, CZŁONEK ZARZĄDU: AGNIESZKA SIŃCZUK.2014-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-23 do dziś
4. Numer KRS0000488954 2013-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-12-23 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-12-23 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-12-23 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-23 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-12-23 do dziś
628 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2020-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2015 okres OD 09.12.2013 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
2data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
4data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
5data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
7data złożenia 23.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.12.2013 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów