DOBROŁOWICZ WEISSGERBER ŁOWKIET ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000492259
Numer REGON: 321463823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-04-02
Sygnatura akt[RDF/284557/21/100]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2013-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROŁOWICZ WEISSGERBER ŁOWKIET ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA2017-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica GRODZKA nr domu 20 nr lokalu 6 kod pocztowy 70-560 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111 GRUDNIA 2013 R.2013-12-30 do dziś
222 GRUDNIA 2014 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI - ZMIENIONO §72014-12-31 do dziś
330 GRUDNIA 2015 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI - ZMIANA TREŚCI §7 UMOWY SPÓŁKI.2016-06-09 do dziś
41 STYCZNIA 2017 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZMIANA TREŚCI §1, §2, §5 UST. 1 PKT A), §7 I §10 UMOWY SPÓŁKI.2017-06-26 do dziś
529 GRUDNIA 2017 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZMIANA TREŚCI §7 UMOWY SPÓŁKI.2018-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoDOBROŁOWICZ2013-12-30 do dziś
2. ImionaPIOTR WIKTOR2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-30 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2013-12-30 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-06-26 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-30 do dziś
2
1. NazwiskoWEISSGERBER2013-12-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-30 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2013-12-30 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-30 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-30 do dziś
3
1. NazwiskoŁOWKIET2013-12-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JERZY2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-30 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2013-12-30 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-05-08 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z PARTNERÓW ZARZĄDZAJĄCYCH. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 20000 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PARTNERÓW ZARZĄDZAJĄCYCH.2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROŁOWICZ2013-12-30 do dziś
2. ImionaPIOTR WIKTOR2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEISSGERBER2013-12-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOWKIET2013-12-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JERZY2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-12-30 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów