HG-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000492080
Numer REGON: 222022248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/312919/21/224]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHG-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica GARNCARSKA nr domu 4/6 nr lokalu 6 kod pocztowy 80-894 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-12-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@HG-INVEST.EU2015-12-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HG-INVEST.EU2015-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.2013R, JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. GARNCARSKA 4-6/4, REPERTORIUM A NR 7699/20132013-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZ2015-12-07 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ WIESŁAW2015-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.700 ZŁ2015-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZ2013-12-23 do dziś
2. ImionaLESZEK ROMAN2013-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoARCISZEWSKA KURZ2015-12-07 do dziś
2. ImionaBARBARA JANINA2015-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-12-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-12-23 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-12-23 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-12-23 do dziś
474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-12-23 do dziś
574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-12-23 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-12-07 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-07 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.11.2015 okres OD 21.10.2013 DO 31.12.20132015-12-07 do dziś
2data złożenia 12.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
3data złożenia 29.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
7data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.10.2013 DO 31.12.20132015-12-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.10.2013 DO 31.12.20132015-12-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów