„ARTCEM TĘPIŃSKI I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000492040
Numer REGON: 200017744
Numer NIP: 9661789294
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-03-31
Sygnatura akt[RDF/284000/21/201]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTCEM TĘPIŃSKI I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA2013-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. DOSTAWCZA nr domu 6 kod pocztowy 93-231 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-01-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTR@ARTCEM.PL2013-12-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTCEM.PL2013-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.12.2013R. - UMOWA SPÓŁKI2013-12-20 do dziś
220 MAJ 2014 R., ZMIANA § 10 UST. 1 UMOWY SPÓLKI2014-06-13 do dziś
3UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03.11.2014 R. ZMIENIONO § 8 I § 9 UMOWY SPÓŁKI2014-12-18 do dziś
401.03.2017 R., ZMIANA § 8, § 9, § 10 UMOWY SPÓŁKI.2017-08-01 do dziś
506.03.2019 R. - ZMIENIONO §1, §8 I §9 UMOWY.2019-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-12-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „ARTCEM” SPÓŁKI Z O.O. Z DNIA 06.12.2013R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNE K.S.H. W SPÓŁKĘ JAWNĄ: „ARTCEM TĘPIŃSKI I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7024/2013 Z DNIA 06.12.2013R. NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI.2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ARTCEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-12-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000237985 2013-12-20 do dziś
5. Numer REGON2000177442013-12-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘPIŃSKI2013-12-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ARTUR2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRORBACH2013-12-20 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-09-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIE SPÓŁKI POWIERZA SIĘ WSPÓLNIKOWI ANDRZEJOWI ARTUROWI TĘPIŃSKIEMU 2. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, W TYM TAKŻE WSPÓLNIKÓW WYŁĄCZONYCH OD PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2017-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘPIŃSKI2013-12-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ARTUR2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2013-12-20 do dziś
223 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2013-12-20 do dziś
323 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2013-12-20 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-20 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-12-20 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2013-12-20 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-12-20 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-12-20 do dziś
920 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2013-12-20 do dziś
1023 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
2data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
3data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
4data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
5data złożenia 05.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
6data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
7data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
8data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów