LANISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000491952
Numer REGON: 302641314
Numer NIP: 7811892243
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/42685/19/377]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLANISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OKOPOWA nr domu 56 nr lokalu 237 kod pocztowy 00-042 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2013 R.2013-12-20 do dziś
220.02.2014 R., NOTARIUSZ MAGDALENA EWA PIŁASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, REP. A NR 1261/2014, ZMIENIONO: § 3.2014-05-20 do dziś
327.06.2018 R., REP. A NR 1981/2018, NOTARIUSZ MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §2, §4 UMOWY SPÓŁKI2018-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANKOWSKI2019-07-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŻUCH2019-07-23 do dziś
2. ImionaMARCIN ANTONI2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANKOWSKI2019-07-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-12-20 do dziś
209 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-12-20 do dziś
326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-12-20 do dziś
431 PRODUKCJA MEBLI2013-12-20 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-12-20 do dziś
635 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-12-20 do dziś
738 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-12-20 do dziś
839 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-12-20 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-20 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.02.2018 okres OD 20.12.2013 DO 31.12.20142018-03-14 do dziś
2data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
3data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
4data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.12.2013 DO 31.12.20142018-03-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.12.2013 DO 31.12.20142018-03-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów