FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HYDRO-INSTAL W.S.A WALCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000491879
Numer REGON: 147034887
Numer NIP: 1231283381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-01-02
Sygnatura akt[RDF/464178/23/209]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HYDRO-INSTAL W.S.A WALCZAK SPÓŁKA JAWNA2013-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość GOŁKÓW2013-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GOŁKÓW ulica GOŁKOWSKA nr domu 60B kod pocztowy 05-502 poczta GOŁKÓW kraj POLSKA 2013-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki16.XI.20132013-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2013-12-20 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2013-12-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2013-12-20 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENIU SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2013-12-20 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2013-12-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2013-12-20 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-12-20 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-12-20 do dziś
347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-20 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-12-20 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-12-20 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-12-20 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-16 do dziś
2OD 20.12.2013 DO 31.12.20132018-09-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-11 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-03 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów