HEVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000491664
Numer REGON: 146975719
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351841/21/359]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ZEUSA nr domu 41 nr lokalu 2 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.11.2013 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RONDO ONZ 1, REP. A NR 15788/20132013-12-19 do dziś
224.07.2015 R., REP. A NR 2825/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA NAGÓRSKA-PROTASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 6 UST. 1, § 7, § 15 UST. 32015-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2014-11-27 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32 500 ZŁOTYCH2015-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGAN2015-10-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KRZYSZTOF2015-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32 500 ZŁOTYCH2015-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego65000,00 ZŁ2015-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2015-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGAN2015-10-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KRZYSZTOF2015-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2014-11-27 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-12-19 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-12-19 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-19 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-12-19 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-12-19 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-12-19 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-12-19 do dziś
885 EDUKACJA2013-12-19 do dziś
990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-12-19 do dziś
1046 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2015 okres OD 18.11.2013 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.11.2013 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.11.2013 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów