CYREK EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000491629
Numer REGON: 101709460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355520/21/849]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCYREK EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2013-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGIERZ ulica WSCHODNIA nr domu 29 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA 2013-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 10.12.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ JAKUB SKONECZNY, REPERTORIUM A NR 6468/20132013-12-20 do dziś
217.08.2018R. REP. A NR 3060/2018 NOTARIUSZ B. KRAWCZYK Z KN W ZGIEZRU - UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY.2018-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYREK DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3624665252018-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000575301 2018-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2018-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYREK2013-12-20 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN KRZYSZTOF2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCYREK2013-12-20 do dziś
2. ImionaMARIA2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-12-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-12-20 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-10-29 do dziś
259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2018-10-29 do dziś
359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-10-29 do dziś
473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2018-10-29 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2018-10-29 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2018-10-29 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2018-10-29 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.08.2015 okres OD 10.12.2013 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
7data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.12.2013 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.12.2013 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów