„APTELO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 15:19:54
Numer KRS: 0000491621
Numer REGON: 101729125
Numer NIP: 7252073580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-04-04
Sygnatura akt[RDF/591776/24/890]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTELO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2014-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica POMORSKA nr domu 77 nr lokalu 7 kod pocztowy 90-224 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2013 R., NOTARIUSZ TOMASZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2234/20132014-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROPAT2014-02-06 do dziś
2. ImionaMARCIN HUBERT2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁ2014-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM2014-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROPAT2014-02-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA NATALIA2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-02-06 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-02-06 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-06 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-02-06 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-02-06 do dziś
673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-02-06 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-02-06 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-02-06 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-02-06 do dziś
1074 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-02-06 do dziś
1158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-02-06 do dziś
1258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-02-06 do dziś
1359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-02-06 do dziś
1462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-02-06 do dziś
1562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-02-06 do dziś
1662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-02-06 do dziś
1762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-02-06 do dziś
1863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2data złożenia 20.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
3data złożenia 20.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-26 do dziś
4data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
5data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-16 do dziś
6data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
7data złożenia 23.11.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-11-23 do dziś
8data złożenia 23.11.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-23 do dziś
9data złożenia 23.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-23 do dziś
10data złożenia 04.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-11-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-23 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-23 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów