APTEKA ZAGOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000491484
Numer REGON: 341520770
Numer NIP: 5562755077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-08-18
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/8221/23/824]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ZAGOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina KRUSZWICA miejscowość KRUSZWICA2013-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRUSZWICA ulica KUJAWSKA nr domu 12 kod pocztowy 88-153 poczta KRUSZWICA kraj POLSKA 2013-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26.11.2013 R. PRZED NOTARIUSZEM JERZYM PRZYBYŁEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/4, REPERTORIUM A NR 8241/20132013-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-12-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY RYSZARDA ZDZISŁAWA GROBELSKIEGO, PROWADZĄCEGO WE WŁASNYM IMIENIU I NA WŁASNY RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ RYSZARD GROBELSKI APTEKA TYPU „B” ZAGOPLE Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM ZŁOŻONYM W DNIU 26.11.2013 R PRZED NOTARIUSZEM JERZYM PRZYBYŁEM, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/4, REP. A NR 8238/20132013-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaRYSZARD GROBELSKI APTEKA TYPU „B” ZAGOPLE2013-12-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-12-18 do dziś
5. Numer REGON3408553042013-12-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROBELSKI2013-12-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD ZDZISŁAW2013-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500 ZŁ2014-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKI2014-02-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500 ZŁ2014-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2013-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-18 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-18 do dziś
347 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-18 do dziś
447 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-18 do dziś
547 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-12-18 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2014 okres OD 18.12.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
3data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
5data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan nr data2022-04-11 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania układowegosposób 06.12.2021 data POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY W SPRAWIE O SYGN. XV GRZ 5/20 W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA UKŁADU , 06.12.20212022-04-11 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2022-04-11 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów