EUROGROUP ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000491408
Numer REGON: 147017417
Numer NIP: 7010407505
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-03-26
Sygnatura akt[RDF/588562/24/535]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEUROGROUP ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 55/73 nr lokalu 39 kod pocztowy 00-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.20132013-12-17 do dziś
219.03.2014 R. REP. A 4116/2014, NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33, ZMIENIONO TREŚĆ § 2, § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI2014-05-22 do dziś
318.08.2015 R., REPERTORIUM A NR 10472/2015, NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOKAL NR 33, ZMIENIONO TREŚĆ §2 UMOWY SPÓŁKI.2015-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROCOMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469033582024-02-12 do dziś
4. Numer KRS0000484723 2024-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2024-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2024-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYRTUS2015-09-09 do dziś
2. ImionaRADEK2015-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTOROVÁ2015-09-09 do dziś
2. ImionaJANA2015-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-12-17 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 16.12.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
4data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
5data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
6data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
7data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
8data złożenia 26.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.12.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-272021-08-25 do dziś