EMPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000491395
Numer REGON: 101695490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-06-02
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/6022/20/872]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101695490 NIP 82723053672014-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina SIERADZ miejscowość SIERADZ2013-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERADZ ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 98-200 poczta SIERADZ kraj POLSKA 2013-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY W DNIU 21.11.2013R., NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KN W ŁODZI, REP.A NR 2278/20132013-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2013-12-17 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75 000 ZŁ2015-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDORF2013-12-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2013-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały825 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 82 500 ZŁ2015-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNA2015-12-14 do dziś
2. ImionaANNA2015-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82 500 ZŁ2015-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2013-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250000,00 ZŁ2013-12-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-12-14 do dziś
218 14 Z USŁUGI POLIGRAFICZNE I INTROLIGATORSKIE2015-12-14 do dziś
318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-12-14 do dziś
418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-12-14 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-14 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-14 do dziś
718 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-12-14 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2015-12-14 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2015 okres OD 21.11.2013 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.11.2013 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.11.2013 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAK2020-05-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-14 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, X WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ , SYGN. AKT X P 386/172020-05-14 do dziś
6. Data powołania kuratora09.01.20202020-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2020-06-02 do dziś
2. ImionaADRIAN2020-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-02 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE Z DNIA 21 LUTEGO 2020 ROKU, ZMIENIAJĄCE PKT 3 POSTANOWIENIA Z DNIA 2 STYCZNIA 2020 ROKU WYDANE PRZEZ SAD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIE W ŁODZI X WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, SYGNATURA AKT XP 2/20. KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 PARAGRAF 1 KPC UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM POSTĘPOWANIU.2020-06-02 do dziś
6. Data powołania kuratora21.02.20202020-06-02 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji20.07.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JANICKI, REPERTORIUM A NR 1164/2016, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EMPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 6/2016 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI2016-09-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2016-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDĄBROWSKI2016-09-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności20.07.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JANICKI, REPERTORIUM A NR 1164/2016, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EMPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 6/2016 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI2016-09-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów