BUD-MED S.BUDZIOSZ,I.PALKA-KISIELOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000490956
Numer REGON: 243437409
Numer NIP: 9542746350
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311288/21/700]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-MED S.BUDZIOSZ, I.PALKA-KISIELOWSKA SPÓŁKA JAWNA2013-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica LIGONIA nr domu 26 nr lokalu 1 k od pocztowy 40-036 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.12.2013R.2013-12-13 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 12.10.2020R. ZMIANA §8 UMOWY SPÓŁKI2021-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIOSZ2013-12-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALKA KISIELOWSKA2013-12-13 do dziś
2. ImionaILONA JUSTYNA2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOCOWANY JEST GŁÓWNY UDZIAŁOWIEC ILONA PALKA-KISIELOWSKA, NATOMIAST WSPÓLNIK STANISŁAW BUDZIOSZ PO PISEMNYM UPOWAŻNIENIU GŁÓWNEGO UDZIAŁOWCA.2021-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIOSZ2013-12-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALKA KISIELOWSKA2013-12-13 do dziś
2. ImionaILONA JUSTYNA2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 2 PRAKTYKA LEKARSKA2013-12-13 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów