CLS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000490912
Numer REGON: 061632244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-04-15
Sygnatura akt[RDF/286510/21/265]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0616322442017-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCLS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2017-08-31 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-13 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2014-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica ALBATROSÓW nr domu 15 D nr lokalu 10 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2014-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu112.11.2013 R. NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUS SIODŁOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA,00-586 WARSZAWA, UL. BAGATELA 11 LOK 4, REPERTORIUM A-6282/20132013-12-13 do dziś
216.12.2013 R., NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JAONNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. BAGATELA 11 LOK.4, 00-585 WARSZAWA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7015/2013, ZMIANA § 2, § 29.2014-01-23 do dziś
329.06.2016R.,NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, JOANNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUŚ SIODŁOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, AKT NOTARIALNY REP. A-2533/2016, ZMIANA TYTUŁU STATUTU, §1, §6.1, §12.1. 21.04.2017R.,NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, JOANNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUŚ SIODŁOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, AKT NOTARIALNY REP. A-1484/2017, ZMIANA TYTUŁU STATUTU, §1, §6.1, §12.1.2017-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-12-13 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-12-13 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-12-13 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2013-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-12-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-12-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-12-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I PROWADZI JEJ SPRAWY. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ CLS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000485012 - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - IZABELLA LEWANDOWSKA-GOŁDA JAKO PREZES ZARZĄDU ORAZ MIROSŁAW GOŁDA JAKO WICEPREZES ZARZĄDU.2018-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCLS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0616191082017-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000485012 2017-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-12-13 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-12-13 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-12-13 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-12-13 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-12-13 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-12-13 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-12-13 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-12-13 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-12-13 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2017 okres OD 13.12.2013 DO 31.12.20132017-08-31 do dziś
2data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.10.20152017-08-31 do dziś
3data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-31 do dziś
4data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-06-12 do dziś
5data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-05-06 do dziś
6data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-04-03 do dziś
7data złożenia 15.04.2021 okres OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-04-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.12.2013 DO 31.12.20132017-08-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.10.20152017-08-31 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-31 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-06-12 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-05-06 do dziś
6OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-04-03 do dziś
7OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.12.2013 DO 31.12.20132017-08-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.10.20152017-08-31 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-31 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-06-12 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów