AQUA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000490855
Numer REGON: 022317530
Numer NIP: 8971795733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-08-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/25401/23/185]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2013-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA2013-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 19 kod pocztowy 50-128 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.10.2013R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARTĄ SZAFRAŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 24317/2013.2013-12-17 do dziś
219.08. 2014 R., NOTARIUSZ ANNA KORTA-SZAREK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1/4, REPERTORIUM A NR 2789/2014 - ZMIENIONO § 24 STATUTU2014-08-28 do dziś
327.11.2014R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM KALINOWSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI WE WROCŁAWIU. REPERTORIUM A NR 65463/2014. ZMIANA §5 STATUTU SPÓŁKI.2014-12-31 do dziś
409.03.2015R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM KALINOWSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 30679/2015, ZMIENIONO §24 STATUTU SPÓŁKI.2015-03-27 do dziś
515.09.2016 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 21081/2016 - ZMIENIONO §24 STATUTU SPÓŁKI2016-10-24 do dziś
617.02.2017R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ADAM BOBIŃSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA KALINOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 3571/2017, ZMIANA: § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2017-02-28 do dziś
730.10.2020R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁWIU, REP. A NR 24079/2020, ZMIANA: § 6 UST. 1, UCHYLENIE: § 6 UST. 4 STATUTU 02.02.2021R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁWIU, REP. A NR 1663/2021, ZMIANA: § 6 UST.1 STATUTU2021-02-12 do dziś
815.02.2022R., REP. A NR 1980/2022, NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK NR 60; ZMIANA: § 17 UST. 5, §19 UST. 2 I 3; DODANO: §25 UST. 6 STATUTU.2022-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-17 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2013-12-17 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2013-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAERA SPÓŁKA AKCYJNA2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224495332014-08-28 do dziś
4. Numer KRS0000515743 2014-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ2021-02-12 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji15000002021-02-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-12-17 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1500000,00 ZŁ2021-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1399670,00 ZŁ2021-02-12 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-12-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002013-12-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-12-17 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2021-02-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii14000002021-02-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-02-12 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2013-12-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARGA2018-01-29 do dziś
2. ImionaEWA JOANNA2018-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILANOWSKI2015-03-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSAWER2023-08-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROBERT2023-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-10 do dziś
21. NazwiskoNOWARA SZMIGIEL2019-03-26 do dziś
2. ImionaPATRYCJA JOANNA2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-26 do dziś
31. NazwiskoSZMIGIEL2016-10-24 do dziś
2. ImionaHUBERT2016-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZCZECIŃSKI2021-12-02 do dziś
2. ImionaADRIAN2021-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-12-02 do dziś
21. NazwiskoSOWA2023-08-10 do dziś
2. ImionaROBERT JANUSZ2023-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2023-08-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-31 do dziś
281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-03-27 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-03-27 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-03-27 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-27 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-27 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-27 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-02-28 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2015 okres OD 31.10.2013 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
2data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 30.09.20162017-04-28 do dziś
3data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
6data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
7data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
8data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 31.10.2013 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 30.09.20162017-04-28 do dziś
3OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.10.2013 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 30.09.20162017-04-28 do dziś
3OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.10.2013 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 30.09.20162017-04-28 do dziś
3OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów