MULTI CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000490844
Numer REGON: 123002357
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515989/23/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMULTI CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OSTATNIA nr domu 1C kod pocztowy 31-444 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-08-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MULTICC.PL2019-08-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MULTICC.PL2019-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.10.2013 R., NOT.MAGDALENA PŁACHTA, KANC. NOT. W PIŃCZOWIE, REP. A NR 2106/2013 ORAZ REP. A NR 2236/2013 Z DN. 02.11.2013 - ZMIANA PAR. 7 I PAR. 8;2013-12-13 do dziś
206.06.2019 REP. A NR 1944/2019 MAGDALENA PŁACHTA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PIŃCZOWIE § 1, § 5 § 8, § 272019-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2013-12-13 do dziś
2. ImionaROBERT GRZEGORZ2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 27.000,00 ZŁ2019-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROBAK2019-08-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ BOGUSŁAW2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000,00 ZŁ2019-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2013-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE DZIAŁANIE: A) PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO, ALBO B) WSPÓLNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO C) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2013-12-13 do dziś
2. ImionaROBERT GRZEGORZ2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-12-13 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-12-13 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-12-13 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-12-13 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-13 do dziś
695 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-12-13 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2019-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-08-21 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-08-21 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2015 okres OD 19.10.2013 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
3data złożenia 29.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-30 do dziś
4data złożenia 30.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-30 do dziś
5data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
6data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
7data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
8data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
9data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
10data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
11data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.10.2013 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.10.2013 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów