BULESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000490786
Numer REGON: 161565823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-07-14
Sygnatura akt[RDF/448545/18/695]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2013-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 25 nr lokalu 18 kod pocztowy 45-086 poczta OPOLE kraj POLSKA 2014-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.11.2013R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KONOPNICKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP.A NR 3768/20132013-12-20 do dziś
212.06.2014 R., NOTARIUSZ MARCIN BRYŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 2262/2014, ZMIENIONO § 6 UST. 1 12.06.2014 R., NOTARIUSZ MARCIN BRYŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 2269/2014, ZMIENIONO § 7 PKT. 2, § 8 PKT. 1, § 11 PKT. 12014-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPG ALUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1615362012013-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000466046 2013-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURTNY2013-12-20 do dziś
2. ImionaJACEK2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-12-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.500,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARYŁA2014-08-01 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2014-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-08-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.500,00 ZŁ2014-08-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500,00 ZŁ2014-08-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500,00 ZŁ2014-08-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-08-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPG ALUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1615362012013-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000466046 2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBURTNY2013-12-20 do dziś
2. ImionaJACEK2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-12-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-12-20 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-12-20 do dziś
346 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-12-20 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-12-20 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-12-20 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-08-01 do dziś
710 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2014-08-01 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów