GRZEŚKOWIAK SZMIGIEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000490384
Numer REGON: 022312449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-03-26
Sygnatura akt[RDF/282645/21/419]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEŚKOWIAK SZMIGIEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA2013-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 83-89 nr lokalu U2A kod pocztowy 50-441 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2013R.2013-12-11 do dziś
212.11.2016R. ZMIANA §5 UMOWY SPÓŁKI2017-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEŚKOWIAK2013-12-11 do dziś
2. ImionaIWONA SABINA2013-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMIGIEL2013-12-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2013-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY WSPÓLNIK Z TYM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI OBEJMUJĄCYCH ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 2000 ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2013-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEŚKOWIAK2013-12-11 do dziś
2. ImionaIWONA SABINA2013-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMIGIEL2013-12-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2013-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-12-11 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-06-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-05 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-26 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów