APTEKA „TORMEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000490344
Numer REGON: 243436077
Numer NIP: 5751886219
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-05-13
Sygnatura akt[RDF/602346/24/573]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „TORMEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2014-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica KINGA C.GILLETTE nr domu 11 kod pocztowy 94-406 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2013 R., NOTARIUSZ JÓZEF ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU UL. MICKIEWICZA 34B, REP. A NR 5440/20132013-12-12 do dziś
226.06.2014 R. REP. A NR 1802/2014, ASESOR NOTARIALNY BARTŁOMIEJ JANICKI ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA PIOTRA KRÓLA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY ULICY ŻWIRKI NR 19, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W ZAKRESIE § 1 - § 13 ORAZ DODANO § 14 - § 17.2014-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-12-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - PRZEDSIĘBIORCY DARA MOLLA APTEKA „TORMEDIA” W LUBLIŃCU W DARA MOLLA APTEKA „TORMEDIA” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU, NA MOCY OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY PRZEKSZTAŁCANEGO ZGODNIE Z AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 31.10.2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 5444/20132013-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922017-09-15 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2017-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2017-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2014-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOCKOWSKA STAŃCZAK2017-09-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZACKA2014-05-12 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2014-05-12 do dziś
2. ImionaBOŻENA HELENA2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-08 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-08 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-08 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-08 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-09-08 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-09-08 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-08 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-08 do dziś
921 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-09-08 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
6data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
7data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
8data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
9data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
10data złożenia 13.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów