BOOMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000490338
Numer REGON: 022315070
Numer NIP: 8871808063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-12-31
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/25027/19/846]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina KAMIENIEC ZĄBKOWICKI miejscowość STARCZÓW2013-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość STARCZÓW nr domu 116 kod pocztowy 57-240 poczta KAMIENIEC ZĄBKOWICKI kraj POLSKA 2013-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.2013 R. NOTARIUSZ IWONA KREDZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 72, REP A NR 6743/2013, UMOWA SPÓŁKI.2013-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁBASIEWICZ2013-12-11 do dziś
2. ImionaMARTA RENATA2013-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9 000,00 ZŁ(DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁBASIEWICZ2013-12-11 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MAKSYMILIAN2013-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ(TYSIĄC ZŁOTYCH)2013-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENTEM.2013-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁBASIEWICZ2013-12-11 do dziś
2. ImionaMARTA RENATA2013-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2013-12-11 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-12-11 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-12-11 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-11 do dziś
546 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-12-11 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-12-11 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-12-11 do dziś
852 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2013-12-11 do dziś
952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2013-12-11 do dziś
1077 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2013-12-11 do dziś
1177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-12-11 do dziś
1233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-12-11 do dziś
1377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-11 do dziś
1481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-12-11 do dziś
1581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-12-11 do dziś
1681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-12-11 do dziś
1781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2013-12-11 do dziś
1881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-12-11 do dziś
1982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-11 do dziś
2033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-12-11 do dziś
2138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-12-11 do dziś
2238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-12-11 do dziś
2338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-12-11 do dziś
2438 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-12-11 do dziś
2538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2013-12-11 do dziś
2638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-07 do dziś
2data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-07 do dziś
3data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-07 do dziś
4data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5data złożenia 24.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów