A 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000490328
Numer REGON: 122998001
Numer NIP: 6772378500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-11-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/63012/23/389]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 34 nr lokalu 50 kod pocztowy 00-554 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2013 R.2013-12-10 do dziś
227.06.2014 R - REP. A NR 5658/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO: § 1, § 2, § 9, § 10, § 13, § 14, § 15, § 162014-08-08 do dziś
323.01.2015R., REP. NR A/135/2015 LIDIA WOJEWÓDZKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, § 3 NOWE BRZMIENIE, § 13 UST. 1 NOWE BRZMIENIE, § 14 NOWE BRZMIENIE, § 15 UST. 1 NOWE BRZMIENIE.2015-03-27 do dziś
412.10.2023 R., REP. A NR 1301/2023, NOTARIUSZ ADAM PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KRUCZA 23/31 LOK. 52/55, ZMIANA §4, §5, §6, §10, §13, §14, §16 UMOWY SPÓŁKI.2023-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDEA 14 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH2014-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALIANT LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659963762023-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000649940 2023-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2023-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZYSTKICH WYPADKACH UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZJAWIN2023-02-01 do dziś
2. ImionaHENRYK2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJEZIERSKI2023-11-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ2023-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-11-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-27 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-27 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-03-27 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2023-11-29 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2023-11-29 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-11-29 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-11-29 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2023-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
2data złożenia 27.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów