C G60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000490296
Numer REGON: 123007290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/23318/20/61]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaC G60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI2020-01-30 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-12 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica LIMANOWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 12 kod pocztowy 30-551 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu108.11.2013; NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH PRZY UL.SIENKIEWICZA 30; REP.A: 6251/2013 28.11.0213; NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH PRZY UL.SIENKIEWICZA 30; REP.A: 6733/2013; SKREŚLENIE PAR.5 UST.22013-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaG60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2606678142013-12-12 do dziś
4. Numer KRS0000452425 2013-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-12-12 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji50002013-12-12 do dziś
3. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2013-12-12 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2013-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-12-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002013-12-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-12-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2016 okres OD 12.12.2013 DO 30.04.20152016-11-16 do dziś
2data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.05.2015 DO 30.04.20162016-11-16 do dziś
3data złożenia 30.08.2018 okres OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-08-30 do dziś
4data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.05.2018 DO 30.04.20192020-04-08 do dziś
5data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.05.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
6data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20202020-09-23 do dziś
7data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.05.2020 DO 31.08.20202020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 30.04.20202020-09-23 do dziś
2OD 01.05.2020 DO 31.08.20202020-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.12.2013 DO 30.04.20152016-11-16 do dziś
2OD 01.05.2015 DO 30.04.20162016-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiREP. A NR 9686/2019, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA W ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I PRZEPROWADZENIU JEJ LIKWIDACJI., 25.11.20192020-01-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATORZY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELONKA2020-01-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościREP. A NR 9686/2019, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA W ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I PRZEPROWADZENIU JEJ LIKWIDACJI., 25.11.20192020-01-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów