GRUPA-ANEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000489757
Numer REGON: 243436120
Numer NIP: 6312651667
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/431654/22/443]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA-ANEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2015-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. JASNOGÓRSKA nr domu 9 nr lokalu 320 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2019-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.2013 R. - NOTARIUSZ WOJCIECH WALASEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP.A NR 2467/2013 02.12.2013 R. - NOTARIUSZ WOJCIECH WALASEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP.A NR 3320/2013 - ZMIENIONO §4 UST.1 PKT 2 I 472013-12-09 do dziś
218.03.2015 R. - REP.A NR 3592/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH WALASEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - DODANO §4 PUNKTY 58 - 113, ZMIENIONO §11 UST.42015-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEODORCZAK2013-12-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA PAULA2013-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ2019-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEODORCZAK2018-11-28 do dziś
2. ImionaROBERT ANTONI2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ2019-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2019-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2015-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEODORCZAK2018-11-28 do dziś
2. ImionaROBERT ANTONI2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEODORCZAK2013-12-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA PAULA2013-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTEODORCZAK2015-05-19 do dziś
2. ImionaROBERT2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-09 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-12-09 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2013-12-09 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-09 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-12-09 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-09 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-12-09 do dziś
869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-19 do dziś
247 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.12.2015 okres OD 30.10.2013 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
2data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
4data złożenia 23.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
5data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2013 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.10.2013 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów