INSTYTUT TECHNOLOGII ZAAWANSOWANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000489645
Numer REGON: 260734114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-05
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-11-21
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/6064/22/964]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TECHNOLOGII ZAAWANSOWANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina CHĘCINY miejscowość PODZAMCZE2013-12-05 do dziś
2. Adresmiejscowość PODZAMCZE nr domu 45 kod pocztowy 26-060 poczta CHĘCINY kraj POLSKA 2013-12-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIOATPL@GMAIL.COM2013-12-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.IOAT.PL2013-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.12.2013 R.2013-12-05 do dziś
205.09.2014 R., REP. A 4358/2014, NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. KOZIA 3 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 4; 19.09.2014 R., REP. A 4599/2014, NOTARIUSZ MICHAŁ POBORSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 1/12 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 16.2015-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIMAX NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2911933932015-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000248717 2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAT ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2603487822015-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000343906 2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAHLBERG2013-12-05 do dziś
2. ImionaZOFIA TERESA2013-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-05 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-12-05 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-05 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-12-05 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-05 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-03-05 do dziś
738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-03-05 do dziś
838 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-03-05 do dziś
946 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2015-03-05 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2017 okres OD 05.12.2013 DO 31.12.20132017-11-22 do dziś
2data złożenia 27.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-22 do dziś
3data złożenia 27.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-22 do dziś
4data złożenia 27.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
5data złożenia 26.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-26 do dziś
6data złożenia 26.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.12.2013 DO 31.12.20132017-11-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.12.2013 DO 31.12.20132017-11-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów