GRUPA ZAKUPOWA PROFIT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000489618
Numer REGON: 222028469
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-09-12
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/14325/19/269]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2220284692014-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZAKUPOWA PROFIT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2015-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 3 nr lokalu 5 kod pocztowy 81-368 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2019-09-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGRUPA.ZAKUPOWA@EPROFITPLUS.PL2015-10-19 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://GZ.EPROFITPLUS.PL2015-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.07.2013 R., NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA SPÓŁKA CYWILNA W GDYNI, REP. A NR 6560/20132014-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORYCKI2014-02-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2014-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALESKO2014-02-05 do dziś
2. ImionaDAMIAN PIOTR2014-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBRĘBSKI2014-05-16 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2014-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2014-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PLATINIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2218749892019-09-12 do dziś
4. Numer KRS0000460907 2019-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14000,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2014-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 TELEKOMUNIKACJA2014-02-05 do dziś
269 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-02-05 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-02-05 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-02-05 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-02-05 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-02-05 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-02-05 do dziś
885 EDUKACJA2014-02-05 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-02-05 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
2data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
3data złożenia 05.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-09 do dziś
4data złożenia 10.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
5data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
6data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów