HZDK GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000489564
Numer REGON: 222007533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-07-14
Sygnatura akt[RDF/316710/21/23]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHZDK GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2014-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica PLAC KASZUBSKI nr domu 8 nr lokalu 311 kod pocztowy 81-350 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2014-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.2013R., NOTARIUSZ KATARZYNA RÓŻYŃSKA-TERMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W RUMI, REP. A NR 6183/20132013-12-06 do dziś
219.05. 2014 R., REPERTORIUM A NR 2299/2014., NOTARIUSZ LESZEK SOLECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE, -ZMIANA PARAGRAFÓW 1, 2, 3, 6, 7, 8 -ZMIANA NUMERACJI USTĘPÓW W PARAGRAFIE 8 -ZMIANA PARAGRAFÓW 17, 18, 19, 20 -ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW 15, 16 -DODANIE PARAGRAFU 15 ORAZ TEKST JEDNOLITY2014-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZMAN2015-09-02 do dziś
2. ImionaSANDRA PAULINA2015-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39800 ZŁOTYCH2015-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMKOWIAK2014-06-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ ŁUKASZ2014-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-06 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-12-06 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-06 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-12-06 do dziś
547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-06 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-12-06 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-12-06 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-12-06 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-06-02 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2015 okres OD 27.11.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
3data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.21062017-09-13 do dziś
4data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
5data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.11.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.11.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów