ASTEL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000489563
Numer REGON: 147006626
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-12-31
Sygnatura akt[RDF/185722/19/70]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTEL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA nr domu 1 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 23.10.2013 R. PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM SUCHTĄ PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE (00-116) WARSZAWA UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK. 12, REP. A NR 18679/20132013-12-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.12.2017 R., REP. A NR 2084/2017, NOTARIUSZ ANNA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4, § 6, § 9 I § 10.2018-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIAVORSKA2013-12-06 do dziś
2. ImionaNATALIIA2013-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104 400 ZŁ2018-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2018-03-29 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2018-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130 500 ZŁ2018-08-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZOMBAK2018-05-15 do dziś
2. ImionaIGOR2018-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 100 ZŁ2018-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego256000,00 ZŁ2018-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2018-03-29 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2018-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-19 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-12-06 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-12-06 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-06 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-12-06 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-12-06 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-12-06 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-12-06 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-06 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2018-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2015 okres OD 06.12.2013 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
2data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
4data złożenia 23.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
5data złożenia 31.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2013 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.12.2013 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów