A TPKA-2012-8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000489468
Numer REGON: 281551216
Numer NIP: 5252582547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-03-20
Sygnatura akt[RDF/281406/21/791]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA TPKA-2012-8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA2013-12-10 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-10 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 2/4 nr lokalu 8/9 kod pocztowy 00-055 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@TOMCZAK.PL2013-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.10.2013R., REP.A NR 19317/2013, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2013-12-10 do dziś
212.02.2014 R. - NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2419/2014 - ZMIENIONO § 3 STATUTU SPÓŁKI2014-03-06 do dziś
331 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU, REP. A NR 5230/2014, NOTARIUSZ JERZY OLSZEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ NR 36, ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2014-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTPKA-2012-8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-10 do dziś
4. Numer KRS0000437167 2013-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-12-10 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-12-10 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-12-10 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2013-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2013-12-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-12-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-12-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2013-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTPKA-2012-8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-10 do dziś
4. Numer KRS0000437167 2013-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-12-10 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2013-12-10 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-12-10 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-10 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-12-10 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-10 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-12-10 do dziś
882 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2013-12-10 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-12-10 do dziś
1084 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2017-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.12.2014 DO 30.11.20152018-09-20 do dziś
2data złożenia 20.09.2018 okres OD 10.12.2013 DO 30.11.20142018-09-20 do dziś
3data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.12.2015 DO 30.11.20162018-09-20 do dziś
4data złożenia 19.11.2018 okres OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-11-19 do dziś
5data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.12.2017 DO 30.11.20182021-03-20 do dziś
6data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.12.2018 DO 30.11.20192021-03-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.12.2014 DO 30.11.20152018-09-20 do dziś
2OD 10.12.2013 DO 30.11.20142018-09-20 do dziś
3OD 01.12.2015 DO 30.11.20162018-09-20 do dziś
4OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-11-19 do dziś
5OD 01.12.2017 DO 30.11.20182021-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2014 DO 30.11.20152018-09-20 do dziś
2OD 01.12.2015 DO 30.11.20162018-09-20 do dziś
3OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-11-19 do dziś
4OD 01.12.2017 DO 30.11.20182021-03-20 do dziś
5OD 01.12.2018 DO 30.11.20192021-03-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.12.2013 DO 30.11.20142018-09-20 do dziś
2OD 01.12.2015 DO 30.11.20162018-09-20 do dziś
3OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-11-19 do dziś
4OD 01.12.2017 DO 30.11.20182021-03-20 do dziś
5OD 01.12.2018 DO 30.11.20192021-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów