A AND S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000489376
Numer REGON: 341520729
Numer NIP: 5611599365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520306/23/196]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA AND S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TUCHOLSKI gmina TUCHOLA miejscowość TUCHOLA2013-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość TUCHOLA ulica GŁÓWNA nr domu 86A kod pocztowy 89-500 poczta TUCHOLA kraj POLSKA 2013-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.11.2013 R., NOTARIUSZ EWA SŁOMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWA SŁOMIŃSKA UL. ŚWIECKA 15, 89-500 TUCHOLA, REPERTORIUM A NUMER 4672/2013, 13.12.2013 R., NOTARIUSZ EWA SŁOMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWA SŁOMIŃSKA UL. ŚWIECKA 15, 89-500 TUCHOLA, REPERTORIUM A NUMER 5086/2013 - ZMIENIONO § 1 W ROZDZIALE 1 UMOWY SPÓŁKI.2013-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZĄSZOR2021-03-18 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANDRZEJ2021-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2021-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZĄSZOR2021-03-18 do dziś
2. ImionaMARIETTA MARIA2021-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2021-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2013-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZĄSZOR2021-03-18 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANDRZEJ2021-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZĄSZOR2021-03-18 do dziś
2. ImionaMARIETTA MARIA2021-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2013-12-19 do dziś
247 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-19 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-12-19 do dziś
432 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2013-12-19 do dziś
532 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2013-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2014 okres OD 18.11.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
2data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
3data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-10 do dziś
4data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
6data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
9data złożenia 17.02.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-17 do dziś
10data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.11.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-17 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.11.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów