INTEGRATIVE MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000488835
Numer REGON: 022307900
Numer NIP: 8992749448
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-04-02
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/3285/24/2]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATIVE MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SIECHNICE miejscowość ŻERNIKI WROCŁAWSKIE2015-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻERNIKI WROCŁAWSKIE ulica UL. STRZELIŃSKA nr domu 41 kod pocztowy 55-010 poczta SIECHNICE kraj POLSKA 2015-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.2013 R.2013-12-02 do dziś
219.03.2014 R., REPERTORIUM A NR 1842/14, ASESOR NOTARIALNY PIOTR CHMIELEWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARKA LEŚNIAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. WITA STWOSZA 3. UCHYLENIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZEMIENIA UMOWY SPÓŁKI I WPROWADZENIE NOWEGO.2014-04-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.11.2015 R., REPERTORIUM A NR 4060/2015 PRZED NOTARIUSZ JULITĄ JASTRZĘBSKĄ-KURDZIEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA TYC JULITA JASTRZĘBSKA KURDZIEL S.C. WE WROCŁAWIU. ZMIENIONO § 2 I § 18 SPÓŁKI.2015-11-30 do dziś
406.10.2016 R., REP. A NR 4980/2016, NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘBSKA-KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA TYC JULITA JASTRZĘBSKA-KURDZIEL S.C. WE WROCŁAWIU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16, DODANO §7 UST.1 LIT.N, §7 UST.1 LIT.O, §7 UST.1 LIT.P DO UMOWY SPÓŁKI.2016-11-10 do dziś
524.01.2022 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 158/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KRAWIECKA 1 LOK. 102, DODANO §8 UST.13, §8 UST.14 DO UMOWY SPÓŁKI.2022-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGRAWAL2013-12-02 do dziś
2. ImionaPREETI2013-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000,00 ZŁOTYCH2024-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2013-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2014-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGRAWAL2013-12-02 do dziś
2. ImionaPREETI2013-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-02-16 do dziś
286 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-02-16 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-02-16 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-02-16 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-02-16 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-02-16 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-16 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-16 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-02-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
2data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
3data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
6data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
8data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
9data złożenia 07.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-07 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-07 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów