ENERAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000488606
Numer REGON: 147001920
Numer NIP: 7010405771
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[RDF/383065/22/707]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 58 kod pocztowy 00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ENERAD.PL2013-12-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENERAD.PL2013-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.2013 R., NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 6657/20132013-12-02 do dziś
218.09.2020R., REP. A NR 3701/2020, NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA §3 ORAZ NADANIE TEKSTU JEDNOLITEGO2020-10-21 do dziś
312.11.2020 R., REP. A NR 5322/2020, NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6, 10, 11 ORAZ NADANIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2021-02-08 do dziś
413.01.2022 R., REPERTORIUM A NR 178/2022, NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. BAGATELA NR 11 LOK.4, ZMIANA § 3, 10 UST. 2 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2022-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIEWSKI2021-06-16 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500,00 ZŁ2021-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIEWSKI2021-06-16 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-02-08 do dziś
263 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2021-02-08 do dziś
347 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-08 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-08 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2021-02-08 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-02-08 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-02-08 do dziś
871 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-02-08 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2021-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
4data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
6data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
7data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
8data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów