DOKTOR DEFIŃSKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000488580
Numer REGON: 101691150
Numer NIP: 7292704437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509248/23/89]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101691150 NIP 72927044372013-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKTOR DEFIŃSKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica DOROSZEWSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 93-140 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDENTOLINE CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PABIANICACH2019-08-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2019-08-14 do dziś
3. Adresmiejscowość PABIANICE ulica UL. PARTYZANCKA nr domu 15 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2019-08-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU 08.11.2013 R. PRZED NOTARIUSZEM MARIUSZEM WRÓBLEWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REP. A NR 12288/2013, NASTĘPNIE ZMIENIONY W TEJŻE KANCELARII NOTARIALNEJ W DNIU 27.11.2013 R., REP. A NR 13078/2013 - W ZAKRESIE TREŚCI § 6.2013-11-29 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.06.2019, REP A NR 8705/2019 NOTARIUSZ M. WRÓBLEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO § 2UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2019-08-14 do dziś
323.11.2020 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 12509/2020 - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2021-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-11-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 8 LISTOPADA 2013 R. AGATA AMELIA DEFIŃSKA-KANIORSKA (OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) ZŁOŻYŁA PRZED NOTARIUSZEM MARIUSZEM WRÓBLEWSKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI (REP. A NR 12285/2013) OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ POD NAZWĄ - AGATA DEFIŃSKA - KANIORSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „A-1 STUDIO - WPISANEJ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (NIP 9820257702; REGON 472249923).2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEFIŃSKA KANIORSKA2021-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIECKA2022-09-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIORSKI2022-09-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2022-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIECKA2019-12-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANITA2019-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2013-11-29 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2013-11-29 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-11-29 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-11-29 do dziś
586 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2013-11-29 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2013-11-29 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-11-29 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-29 do dziś
986 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.12.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-30 do dziś
4data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
5data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
7data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
8data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9data złożenia 13.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-13 do dziś
10data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-13 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów