HEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000488577
Numer REGON: 022306006
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-22
Sygnatura akt[RDF/301468/21/575]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TADEUSZA ZIELIŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 1A kod pocztowy 53-531 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.10.2013R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51B, REPERTORIUM A NUMER 26525/2013.2013-11-29 do dziś
204.10.2016 R, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA BARTOSIK, KANCELARIA NOTARIALNA DR WIESŁAWA BOĆ - MAZUR, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207, WROCŁAW, REP. A NR 11778/2016, ZMIANA: §4 UST. 12016-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURAJCZYK2013-11-29 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2013-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2018-09-17 do dziś
2. ImionaMARTYNA2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2018-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2013-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, MA PRAWO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2015-07-15 do dziś
2. ImionaHALINA MARIA2015-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-11-29 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-11-29 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-11-29 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-29 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-11-29 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-11-14 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2016-11-14 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-11-14 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2015 okres OD 29.11.2013 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
2data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
3data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
4data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
5data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
7data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.11.2013 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.11.2013 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów