ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000488523
Numer REGON: 022301032
Numer NIP: 8992749052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-07-14
Sygnatura akt[RDF/316653/21/913]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KASZTANOWA nr domu 5 kod pocztowy 53-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RZESZOWIE2013-11-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2013-11-28 do dziś
3. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica HUSARSKA nr domu 2 nr lokalu 1 kod pocztowy 35-202 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2013-11-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.2013 R.2013-11-28 do dziś
227.01.2017 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE PRZY UL. KOSTRZYŃSKIEJ 8/1, REP. A NR 615/2017, ZMIENIONO: § 14.2017-06-01 do dziś
309.03.2020 R., NOTARIUSZ PIOTR CHMIELEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BISKUPIA 4/1, REP. A NR 432/2020, ZMIENIONO: §5;§6;§13 UMOWY SPÓŁKI.2020-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁYNIAK2013-11-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2013-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.296 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.800 (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH2020-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRASS ROOTS NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0222777602013-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000483439 2013-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15.400 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 770.000 (SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELA2015-11-27 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.344 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 167.200 (STO SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE) ZŁOTYCH2020-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1002000,00 ZŁ2020-06-22 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2013-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELA2017-06-01 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN DOMINIK2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁYNIAK2013-11-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2013-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKANIA2020-06-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MARCIN2020-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-06-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-11-28 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-11-28 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-28 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-11-28 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-11-28 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-11-28 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-28 do dziś
835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2015 okres OD 28.11.2013 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
3data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
4data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.11.2013 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.11.2013 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów