DOBRA PRALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000488341
Numer REGON: 146996740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/255655/20/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA PRALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2019-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 16 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2019-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.11.2013R., NOTARIUSZ ANDRZEJ PIÓRKOWSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEDLCACH UL.KILIŃSKIEGO 9B, REPERTORIUM A NR 3957/20132013-11-29 do dziś
2DATA ZMIANY UMOWY: 01.02.2014 R.; AKT NOTARIALNY: REPERTORIUM A NR 340/2014; NOTARIUSZ - ANDRZEJ PIÓRKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KILIŃSKIEGO 9B W SIEDLCACH; ZMIANA; PAR. 7 UST. 2, PAR. 13 UST. 1 UMOWY, DODANIE PAR. 8 PKT. 3.2014-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESZCZUK2013-11-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2013-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200 000 ZŁ2014-03-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego462 412, 44 ZŁ2014-03-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2014-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00PLN (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2013-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-11-29 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego461 912, 44 ZŁ2014-03-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2014-03-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRA PRALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468293502013-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000477117 2013-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTAACJI ORAZ PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DOBRA PRALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - JAROSŁAWA OLESZCZUKA2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRA PRALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468293502013-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000477117 2013-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDĄBROWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-11-29 do dziś
295 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-11-29 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-29 do dziś
420 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-11-29 do dziś
525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-11-29 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-11-29 do dziś
739 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-11-29 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-29 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-29 do dziś
1096 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2017-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2015 okres OD 29.11.2013 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
5data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.11.2013 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów