TAMIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000487986
Numer REGON: 061622783
Numer NIP: 5372626626
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-05-04
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/9008/22/855]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 5 nr lokalu 3 kod pocztowy 31-025 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.20132013-11-26 do dziś
219.07.2016 R., REPERTORIUM A NUMER 3612/2016, KATARZYNA BIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BIAŁEK. NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE § 3 UMOWY SPÓŁKI.2016-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2013-11-26 do dziś
2. ImionaARTUR JAROSŁAW2013-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2016-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2016-11-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2016-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-11-26 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-26 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-26 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-11-26 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-11-26 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-11-26 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-26 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-11-26 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-11-26 do dziś
1046 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2data złożenia 14.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
3data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
4data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
6data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
7data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów